پیچ و مهره داربستی

پیچ و مهره داربستی

نام کالا : پیچ و مهره داربستی

شرح کالا : قابل مصرف بست چهار پیچ و بست دو پیچ - پیچ آهن گیر - پین کوتاه و بلند قائم - آبکاری و ساده